Welcome to Our Campaign! 

Join Oasis and Tai Pawb, as we launch a three-week journey to shine a light on a pressing issue - housing issues among sanctuary seekers in Wales. 

Week 1: Terminology and Awareness  

We kick off by delving into the terminology surrounding sanctuary seekers – asylum seekers, refugees – and raising general awareness about the challenges they face. 

Week 2: Housing Issues for People Seeking Asylum  

During the second week, we'll dive deeper into the harsh realities of housing experienced by people seeking asylum in Wales. Through real-life stories and shared experiences, we'll shed light on the struggles and barriers in securing a safe place to stay. 

Week 3: Homelessness Among Newly Granted Refugees  

As we progress into the third week, our focus shifts to the transition period for newly granted refugees. We'll explore their journey after being granted Refugee status, the risks of homelessness and the ongoing challenges in finding permanent housing and rebuilding their lives. 

Throughout our campaign,  

We'll amplify the voices of sanctuary seekers, weaving in lived experience case studies to provide insight into the daily realities. We'll also showcase the efforts of charities, individuals, and organisations working to alleviate homelessness within the sanctuary seeker community in Wales. 

Join us as we share stories, insights, and resources to raise awareness and inspire action towards a Wales where everyone, regardless of their background, has access to safe and secure housing.

Follow us on social media to follow our campaign live! 

Croeso i'n Hymgyrch!

Ymunwch â Chanolfan Oasis i Ffoaduriaid a Tai Pawb, wrth i ni lansio taith tair wythnos i roi sylw i ar fater o bwys: digartrefedd ymhlith ceiswyr lloches yng Nghymru.

Wythnos 1: Terminoleg ac Ymwybyddiaeth

Rydym yn cychwyn trwy ymchwilio i'r derminoleg sy'n ymwneud â cheiswyr noddfa – ceiswyr lloches, ffoaduriaid – a chodi ymwybyddiaeth gyffredinol am yr heriau.

Wythnos 2: Amddifadedd a Digartrefedd i Bobl sy'n Ceisio Lloches

Yn ystod yr ail wythnos, byddwn yn edrych yn fanylach ar realiti amddifadedd a digartrefedd a brofir gan bobl sy'n ceisio lloches yng Nghymru. Trwy straeon am fywyd go iawn a thrwy rannu profiadau, byddwn yn rhoi sylw i’r anawsterau a'r rhwystrau wrth geisio cael lle diogel i aros.

Wythnos 3: Digartrefedd ymhlith ffoaduriaid sydd newydd gael lloches

Wrth i ni symud ymlaen i'r drydedd wythnos, mae ein ffocws yn symud i'r cyfnod pontio ar gyfer ffoaduriaid sydd newydd gael lloches. Byddwn yn edrych ar eu taith ar ôl cael statws Ffoadur, y risgiau o fod yn ddigartref a'r heriau parhaus i ddod o hyd i gartref parhaol ac ailadeiladu eu bywydau.

Trwy gydol ein hymgyrch,

Byddwn yn rhoi mwy o lais i geiswyr noddfa, ac yn cynnwys astudiaethau achos sy’n sôn am brofiadau personol er mwyn rhoi gwybodaeth am y realiti bob dydd. Byddwn hefyd yn dangos ymdrechion elusennau, unigolion a sefydliadau sy'n gweithio i liniaru digartrefedd ymysg y gymuned ceiswyr noddfa yng Nghymru.

Ymunwch â ni wrth i ni rannu straeon, gwybodaeth ac adnoddau i godi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli pobl i weithio er mwyn bod Cymru’n wlad lle mae gan bawb, waeth beth fo'u cefndir, fynediad at gartrefi diogel.

I frig y ffurflen